SPRAWOZDANIA ZA 2020 ROK

Świdnica, 14.05.2021r.

Z A W I A D O M I E N I E

                 Szanowni Państwo

          W imieniu Prezydium Rady Fundacji „Naszej Szkole” w Świdnicy  uprzejmie zawiadamiam o zebraniu Rady Fundacji, które odbędzie się dnia 07.06.2021 r. o godzinie 17.00.

PORZĄDEK  OBRAD

ZEBRANIA RADY FUNDACJI "NASZEJ SZKOLE" W ŚWIDNICY

  1. Otwarcie obrad Zebrania Rady Fundacji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór protokolanta i Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Wybór przewodniczącego zebrania.
  5. Zatwierdzenie protokołu Zebrania Rady Fundacji z dnia 21.09.2020 r (plik do pobrania)
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Wybór Komisji Wyborczej.
  8. Przyjęcie porządku obrad.
  9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji za 2020 rok.                                                                                                - Prezes Zarządu
  10. Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2020 rok.

              - Bilans,

              - Rachunek zysków i strat,

              - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

11. Sprawozdanie z działalności Prezydium Fundacji „Naszej Szkole” za 2020 rok.

              - Przewodniczący Prezydium Fundacji „Naszej Szkole”

12. Informacje dotyczące  działalności przedszkola, szkoły podstawowej za 2020 rok.

               - Sprawozdanie dyrektora Społecznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka",

               - Sprawozdanie dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej.

13. Projekty uchwał

a)   w sprawie przyjęcia sprawozdań:

-     prezesa Zarządu,

-     przewodniczącego Prezydium Fundacji,

b)   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.,

c)   w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Fundacji za 2020 rok,

14. Wybór członków Prezydium Fundacji „Naszej Szkole”.

15. Dyskusja.

16.Zakończenie obrad.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zebraniu Rady Fundacji bardzo prosimy  o dostarczenie pełnomocnictwa (druk w załączeniu), które upoważni inną osobę do reprezentowania Państwa. 

 Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, po piętnastu minutach zostanie zwołane ponowne zebranie Rady Fundacji bez względu na ilość obecnych osób z porządkiem obrad zgodnym z załączonym zawiadomieniem.