SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK

Świdnica, 02.09.2020r.

 Z A W I A D O M I E N I E

  Szanowni Państwo

 Zarząd  Fundacji "Naszej Szkole" w Świdnicy  uprzejmie zawiadamia o zebraniu Rady Fundacji, które odbędzie się dnia 21.09.2020 r. o godzinie 17.00

 PORZĄDEK  OBRAD

ZEBRANIA RADY FUNDACJI "NASZEJ SZKOLE" W ŚWIDNICY

  1. Otwarcie obrad Zebrania Rady Fundacji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór protokolanta i Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Wybór przewodniczącego zebrania.
  5. Zatwierdzenie protokołu Zebrania Rady Fundacji z dnia 02.04.2019r. (plik do pobrania)
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Wybór Komisji Wyborczej.
  8. Przyjęcie porządku obrad.
  9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji za 2019 rok.

                  - Prezes Zarządu

       10. Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2019 rok.

                 - Bilans

                 - Rachunek zysków i strat

                 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

       11. Sprawozdanie z działalności Prezydium Fundacji „Naszej Szkole” za 2019 rok.

                 - Przewodniczący Prezydium Fundacji „Naszej Szkole”

       12. Informacje dotyczące  działalności przedszkola, szkoły podstawowej za 2019 rok.

                  - Dyrektor Społecznego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"

                  - Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej 

       13. Projekty uchwał:

           a)   w sprawie przyjęcia sprawozdań:

              -     prezesa Zarządu,

              -     przewodniczącego Prezydium Fundacji,

           b)   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.,

           c)   w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Fundacji za 2019 rok,

     14. Wybór członków Prezydium Fundacji „Naszej Szkole”.

     15. Dyskusja.

     16.Zakończenie obrad.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej szkoły www.szkola.szkolaspoleczna.pl  w zakładce sprawozdania za 2019 rok zamieszczone zostały w/w sprawozdania.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zebraniu Rady Fundacji bardzo prosimy  o dostarczenie pełnomocnictwa (druk w załączeniu), które upoważni inną osobę do reprezentowania Państwa. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, po piętnastu minutach zostanie zwołane ponowne zebranie Rady Fundacji bez względu na ilość obecnych osób z porządkiem obrad zgodnym z załączonym zawiadomieniem.