SPRAWOZDANIA ZA 2018

Z A W I A D O M I E N I E

                                                                                              Szanowni Państwo

             Zarząd  Fundacji "Naszej Szkole" w Świdnicy  uprzejmie zawiadamia o zebraniu Rady Fundacji, które odbędzie się dnia 2. kwietnia 2019r. o godzinie 16.30.

PORZĄDEK  OBRAD

ZEBRANIA RADY FUNDACJI "NASZEJ SZKOLE" W ŚWIDNICY

  1. Otwarcie obrad Zebrania Rady Fundacji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór protokolanta i Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Wybór przewodniczącego zebrania.
  5. Zatwierdzenie protokołu Zebrania Rady Fundacji z dnia 22.03.2018r.(plik)
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Wybór Komisji Wyborczej.
  8. Przyjęcie porządku obrad.
  9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji za 2018 rok.

         - Prezes Zarządu

      10.  Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2018 rok.

        - Bilans

        - Rachunek zysków i strat

        - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

      11. Sprawozdanie z działalności Prezydium Fundacji „Naszej Szkole” za 2018 rok.

        - Przewodniczący Prezydium Fundacji „Naszej Szkole”

      12. Informacje dotyczące  działalności przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum za 2018 rok.

       - Dyrektor Społecznego Przedszkola " AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"

       - Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej

      13. Projekty uchwał:

   a)   w sprawie przyjęcia sprawozdań:

     -     prezesa Zarządu,

     -     przewodniczącego Prezydium Fundacji,

   b)   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.,

   c)   w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Fundacji za 2018 rok,

    14. Wybór członków Prezydium Fundacji „Naszej Szkole”.

    15. Dyskusja.

    16.Zakończenie obrad

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zebraniu Rady Fundacji bardzo prosimy  o dostarczenie pełnomocnictwa(druk w załączeniu), które upoważni inną osobę do reprezentowania Państwa. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, po piętnastu minutach zostanie zwołane ponowne zebranie Rady Fundacji bez względu na ilość obecnych osób z porządkiem obrad zgodnym z załączonym zawiadomieniem.