Regulamin rekrutacji

Regulamin Rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy (plik do pobrania)

Regulamin Rekrutacji do

Społecznej Szkoły Podstawowej

w Świdnicy

 Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).

I. Informacje ogólne:

1. Organem prowadzącym Społeczną Szkołę w Świdnicy jest Fundacja „Naszej Szkole”.

2. Szkoła nie podlega rejonizacji w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

3. Rekrutacja do Szkoły odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.

 II. Zapisy do Szkoły.

1. Warunkiem uwzględnienia dziecka w procesie rekrutacyjnym do klasy pierwszej jest złożenie podania o przyjęcie dziecka w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

2. Rekrutacja do pozostałych klas odbywa się przez cały rok szkolny, pod warunkiem dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami w danej klasie.

III. Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

2. Arkusz Informacji o Gotowości Szkolnej Dziecka do Podjęcia Nauki w Szkole Podstawowej wydany przez przedszkole, do którego uczęszczał kandydat (dot. klasy I).

3.Oryginał świadectwa z poprzedniej klasy (dot. klas II-VIII).

4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy/zaświadczenia o uczestnictwie w konkursach, zawodach, itp.) (dot. klas II-VIII).

 IV. Kryteria przyjęcia do szkoły do klasy I

1.  O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje kolejno:

a)   terminowe złożenie wymaganych dokumentów w terminach określonych przez Dyrekcję Szkoły,

b)   opinia komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia kandydata,

2. Dodatkowe kryteria, mające wpływ na przyjęcie do Szkoły:

a) Uczęszczanie dziecka do „Akademii Przedszkolaka” prowadzonej przez Fundację „Naszej Szkole”.

b) Terminowość wywiązywania się z warunków umowy zawartej z Fundacją „Naszej Szkole” przez rodziców dzieci uczęszczających do Akademii Przedszkolaka.

c) Dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do Społecznej Szkoły Podstawowej.

V. Komisja rekrutacyjna

1.Komisja Rekrutacyjna składa się z następujących członków:

a) wicedyrektora szkoły – pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji,

b)  dwóch członków – nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej,

c) pedagoga szkolnego.

2. Komisję powołuje Dyrektor Szkoły.

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

a) zapoznanie się z dokumentacją kandydata,

b)  zaopiniowanie kandydatury ucznia.

4. Komisja Rekrutacyjna może zaprosić rodziców/opiekunów prawnych dziecka na rozmowę w sprawie przyjęcia do szkoły.

 VI. Decyzja o przyjęciu dziecka do klasy I

Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły do klasy I podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek Komisji Rekrutacyjnej, biorąc pod uwagę kryteria opisane pkt V.

VII. Rekrutacja uzupełniająca do klas II-VIII

Decyzję o przyjęciu dziecka do klasy wyższej niż I podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Komisji Rekrutacyjnej po rozmowie z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi), biorąc pod uwagę oceny na świadectwie ucznia z ostatniej klasy, ocenę z zachowania oraz oceny cząstkowe jeśli przyjęcie następuje w trakcie roku szkolnego.

 VIII. Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych)

1. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do podpisania umowy o kształceniu oraz wpłaty wpisowego i inwestycyjnego w podanym terminie.

2. W przypadku niepodpisania umowy bądź nieuiszczenia w terminie kwoty wpisowego i inwestycyjnego, uczeń jest skreślony z listy przyjętych, a w to miejsce zostaje wpisane dziecko z listy rezerwowej.

 IX. Postanowienia końcowe

1. Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej zamieszczany jest na stronie internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej do 9 grudnia roku poprzedzającego rekrutację

2. Dzieci, które nie zostały przyjęte ze względu na brak miejsc, zostają wpisane na listę rezerwową w kolejności zgodnej ze zgłoszeniem dziecka na listę rekrutacyjną.

3. Ilość miejsc w klasie pierwszej jest ustalana w każdym roku szkolnym przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z Zarządem Fundacji „Naszej Szkole”.

4. Postępowanie odwoławcze:

Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo, w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych do szkoły, złożyć do Zarządu Fundacji „Naszej Szkole” odwołanie od decyzji Dyrektora Szkoły.

5. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Zarząd ogłasza swoją ostateczną decyzję.