Regulamin rekrutacji

Regulamin Rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy(plik do pobrania)

Regulamin Rekrutacji do

Społecznej Szkoły Podstawowej

w Świdnicy

 Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).

I. Informacje ogólne:

1. Organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową w Świdnicy jest Fundacja „Naszej Szkole”.

2. Szkoła nie podlega rejonizacji w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

3. Rekrutacja do Szkoły odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.

II. Zapisy do Szkoły.

1. Warunkiem uwzględnienia dziecka w procesie rekrutacyjnym do klasy pierwszej jest złożenie podania o przyjęcie dziecka w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

2. Rekrutacja do pozostałych klas odbywa się przez cały rok szkolny, pod warunkiem dysponowania przez szkołę wolnymi  miejscami w danej klasie.

III. Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły.

2. Arkusz Informacji o Gotowości Szkolnej Dziecka do Podjęcia Nauki w Szkole Podstawowej wydany przez przedszkole, do  którego uczęszczał kandydat (dot. klasy I).

3. Oryginał świadectwa z poprzedniej klasy (dot. klas II-VIII)

4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy/zaświadczenia o uczestnictwie w konkursach, zawodach, itp.) (dot. klas II-VIII).

IV. Kryteria przyjęcia do szkoły do klasy I

1. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje kolejno:

     a)   terminowe złożenie wymaganych dokumentów w terminach określonych przez Dyrekcję Szkoły,

     b)   opinia komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia kandydata,

2. Dodatkowe kryteria, mające wpływ na przyjęcie do Szkoły:

    a) Uczęszczanie dziecka do „Akademii Przedszkolaka” prowadzonej przez Fundację „Naszej Szkole”.

    b) Terminowość wywiązywania się z warunków umowy zawartej z Fundacją „Naszej Szkole” przez rodziców dzieci  uczęszczających do Akademii Przedszkolaka.

     c) Dzieci mające rodzeństwo uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do Społecznej Szkoły Podstawowej.

V. Komisja rekrutacyjna

1.Komisja Rekrutacyjna składa się z następujących członków:

     a) wicedyrektora szkoły – pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji,

     b)  dwóch członków – nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej,

     c) pedagoga szkolnego.

2. Komisję powołuje Dyrektor Szkoły.

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

     a) zapoznanie się z dokumentacją kandydata,

     b)  zaopiniowanie kandydatury ucznia.

4. Komisja Rekrutacyjna może zaprosić rodziców/opiekunów prawnych dziecka na rozmowę w sprawie przyjęcia do szkoły.

VI. Decyzja o przyjęciu dziecka do klasy I

Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły do klasy I podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek Komisji Rekrutacyjnej, biorąc pod uwagę kryteria opisane pkt V.

VII. Rekrutacja uzupełniająca do klas II-VIII

Decyzję o przyjęciu dziecka do klasy wyższej niż klasa I. podejmuje Dyrektor, po rozmowie z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi), biorąc pod uwagę oceny na świadectwie ucznia z ostatniej klasy, ocenę z zachowania oraz oceny cząstkowe jeśli przyjęcie następuje w trakcie roku szkolnego.

VIII. Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych)

1. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do podpisania umowy o kształceniu oraz wpłaty wpisowego i inwestycyjnego w  podanym terminie.

2. W przypadku niepodpisania umowy bądź nieuiszczenia w terminie kwoty wpisowego i inwestycyjnego, uczeń jest skreślony z  listy przyjętych, a w to miejsce zostaje wpisane dziecko z listy rezerwowej.

IX. Postanowienia końcowe

1. Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej zamieszczany jest na stronie internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej do 10 grudnia roku poprzedzającego rekrutację

2. Dzieci, które nie zostały przyjęte ze względu na brak miejsc, zostają wpisane na listę rezerwową w kolejności zgodnej ze zgłoszeniem dziecka na listę rekrutacyjną.

3. Ilość miejsc w klasie pierwszej jest ustalana w każdym roku szkolnym przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z Zarządem Fundacji „Naszej Szkole”.

4. Postępowanie odwoławcze:

Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo, w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych do szkoły, złożyć do Zarządu Fundacji „Naszej Szkole” odwołanie od decyzji Dyrektora Szkoły.

5. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Zarząd ogłasza swoją ostateczną decyzję.