Aktualności

Pstryknij fotkę - wygraj nagrody!- konkurs foto

czwartek, 17 października 2019

Wszystkich uczniów Społecznej zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym w ramach OTK 2019r.

Trzy zdjęcia konkursowe - tryptyk - PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE.
należy przesłać na adres Szkolnego Doradcy Zawodowego:
Ewelina Leszko e.leszko@wp.pl do 25 października 2019 r. Fotografia może być wykonana dowolną techniką, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

w ramach OTK i ŚTP 2019

 

PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE

  

PRZEPISY OGÓLNE

 

 1. Organizatorem  Konkursu Fotograficznego jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy.
 2. Konkurs jest elementem składowym Turnieju Zawodoznawczego o Puchar przechodni Prezydenta Miasta Świdnica organizowanego w obecnym roku szkolnym przez Szkołę Podstawową nr 105 w Świdnicy (odrębny regulamin), a docelowo będzie on imprezą cykliczną odbywającą się rokrocznie w innej szkole w ramach współpracy Sieci Doradców Zawodowych Ziemi Świdnickiej. Jest jednym z działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Karier (przełom października i listopada) i korespondować będzie z hasłem tygodnia. Celem konkursu jest:    
 • zachęcanie młodzieży do kreatywności i aktywności w obszarze doradztwa zawodowego,
 • rozbudzanie zainteresowania własnymi predyspozycjami i zainteresowaniami zawodowymi,
 • zachęcenie młodzieży do planowanie własnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.
 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami klas 0-8 szkół podstawowych. W Konkursie może brać udział każdy uczeń.
 2. Wszelkie pytania można kierować na adres:  doradca zawodowy Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Ewelina Leszko drogą mailową: e.leszko@wp.pl
 3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

 

 1. Każdy uczestnik wykonuje tryptyk nt. PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE.
 2. Fotografia może być wykonana dowolną techniką, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.
 3. Fotografie należy przesyłać w formie cyfrowej (załącznik JPG.) na maila wskazanego przez współorganizatora konkursu w każdej szkole tj. doradcę zawodowego, który spośród wszystkich nadesłanych prac wysyła do organizatora konkursu wybrane 3 tryptyki.
 4. Do każdej pracy muszą być dołączone dane: imię i nazwisko, klasa.
 5. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (załącznik nr 1).
 6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 7. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

 

 

 

 

 

 

TERMINARZ

 

 1. Termin nadsyłania prac: 25 października 2019r. (maksymalnie 3 z danej szkoły biorącej udział w konkursie) e.mail. e.leszko@wp.pl
 2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Ocena prac nastąpi poprzez głosowanie na stronie facebookowej https://www.facebook.com/doradcaSP6/ (zwycięzcą konkursu zostaną osoby o największej ilości „lajków”.
 4. Wyniki konkursu oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się podczas I Świdnickiego Turnieju Zawodoznawczego 19.11.2019.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

 1. Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas I Świdnickiego turnieju Zawodoznawczego.
 2. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe a szkoła biorąca udział w turnieju dodatkowe punkty (1 miejsce 10pkt. 2 miejsce 6pkt. 3 miejsce 4pkt.).

 

WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronach portali internetowych.

 

 

Załącznik nr 1

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka …………………………………………………………….... (imię i nazwisko dziecka) w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

 

……………………………………

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

 

 

……………………………………

( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia
i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły z telefonem i adresem e-mail) oraz jego wyników konkursu (ilości zdobytych punktów-procentów) przez organizatora konkursu, , realizujące zadanie polegające na organizacji w roku szkolnym 2019/2020 konkursu fotograficznego.

 

……………………………………

( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)

 

……………………………………

( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy przy ul. Wodnej 5-7 (budynek A) oraz ul. Jodłowej 21 (budynek B), tel: 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna oraz 74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa, mail: sekretariat-wodna@sp6.swidnica.pl sekretariat-jodlowa@sp6.swidnica.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego możliwy jest pod numerem tel. nr. 609010402 lub adresem email : kszysztof.olejniczak@comars.pl