Aktualności

ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia Standarów Ochrony Małoletnich

czwartek, 15 lutego 2024

Zarządzenie nr 2/02/2024

Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich

Na podstawie art. 68 ust. 1, pkt 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), w zw. Z art. 22b ust. 1 i art. 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Standardy ochrony małoletnich w Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy.

§ 2

Standardy ochrony małoletnich, o których jest mowa w § 1 stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuje się pracowników Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy do zapoznania się ze Standardami ochrony małoletnich i stosowania postanowień w nich zawartych.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi szkoły.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2024r.

                                                                                            DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                             mgr Tomasz Całka

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich (pdf)

Załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie Standardów Ochrony Małoletnich (pdf)