Aktualności

ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji nauczania w trybie kształcenia na odległość (zdalnie) dla uczniów klasy: VI, VII i VIII

poniedziałek, 29 listopada 2021

Zarządzenie nr 2/11/2021
Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie organizacji nauczania w trybie kształcenia na odległość (zdalnie) dla uczniów klas: VI, VII i VIII

Na podstawie § 18 ustęp 2a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1166 ze zmianami), na podstawie § 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy i za zgodą Zarządu Fundacji „Naszej Szkole” , ustalam następujące zasady kształcenia w systemie zdalnym, obowiązujące w Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy, dla uczniów klas VI, VII i VIII:

1. W dniach od 29.11. 2021r.  do 03.12.2021r. uczniowie klas: VI, VII i VIII  nie przychodzą do szkoły.

2. W zajęciach stacjonarnych mogą uczestniczyć ci uczniowie, którzy są zaszczepieni dwoma dawkami szczepionkami przeciw COVID-19.

3. W dniach 29.11.21 do 03.12.2021r.   nauka będzie obowiązkowo odbywać się zdalnie, z wykorzystaniem platformy Zoom.

4. Wszystkie obowiązkowe zajęcia odbywają się zgodnie z  obowiązującym planem lekcji.

5. Przez lekcję on-line na Platformie Zoom  rozumieć należy zajęcia trwające  35 minut.

6. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne w szkole. Dzień wcześniej wpisują do terminarza dziennika Librus link do zaplanowanej lekcji.

7. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach on-line, zgodnie z ustalonym planem tych zajęć Jeśli jest to niemożliwe, informują o tym wychowawcę klasy.

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Do wiadomości:

1.Uczniowie klas VI, VII i VIII

2. Rodzice uczniów klas VI, VII i VIII

3. Nauczyciele

                                                                                                      DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                         Tomasz Całka

ZAŁACZNIKI:

Zarządzenie nr 2/11/2021 Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie organizacji nauczania w trybie kształcenia na odległość (zdalnie) dla uczniów klas: VI, VII i VIII  (pdf)