Aktualności

ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji nauczania w trybie kształcenia na odległość (zdalnie) dla uczniów klasy 5

wtorek, 09 listopada 2021

Zarządzenie nr 1/11/2021
Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy
z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie organizacji nauczania w trybie kształcenia na odległość (zdalnie) dla uczniów klasy 5

Na podstawie § 18 ustęp 2a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1166 ze zmianami), na podstawie § 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy i za zgodą Zarządu Fundacji „Naszej Szkole” , ustalam następujące zasady kształcenia w systemie zdalnym, obowiązujące w Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy, dla uczniów klasy 5:

1. W dniach od 9.11. 2021r.  do 15 XI 2021r. uczniowie klasy 5  nie przychodzą do szkoły.

2. W dniach 10.11.21 i 15.11.2021 nauka będzie obowiązkowo odbywać się zdalnie, z wykorzystaniem platformy Zoom.

3. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z  planem lekcji dołączonym do wiadomości.

4. Przez lekcję on-line na Platformie Zoom  rozumieć należy zajęcia trwające  35 minut.

5. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne w szkole. Dzień wcześniej wpisują do terminarza dziennika Librus link do zaplanowanej lekcji.

6. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach on-line, zgodnie z ustalonym planem tych zajęć Jeśli jest to niemożliwe, informują o tym wychowawcę klasy.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                     DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                                          Tomasz Całka

 ZAŁĄCZNIKI:

ZARZĄDZENIE Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w sprawie organizacji nauczania w trybie kształcenia na odległość (zdalnie) dla uczniów klasy 5 (pdf)

PLAN LEKCJI dla klasy 5 w dniach 10 - 15 listopada 2021r. (pdf)