Aktualności

ZARZĄDZENIE w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom szkoły podczas pandemii koronawirusa

czwartek, 02 września 2021

 

 Zarządzenie nr 1/08/2021

Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

z dnia 30.08.2021r

 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom szkoły podczas pandemii koronawirusa

 §1

Na podstawie:  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty           w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020r. (Dz. U.  poz.  493, 530, 564, 657, 781) oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych z dnia 02.08.2021r.  od 01 września 2021r.

wprowadzam procedurę określającą zasady zapewnienia bezpieczeństwa uczniom                             i pracownikom Społecznej Szkoły Podstawowej podczas pandemii zakażeń koronawirusem COVID-19  

 §2

Polecam wszystkim pracownikom szkoły zapoznanie się z procedurą stanowiącą załącznik               do w/w zarządzenia.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                   30.08.2021

                                                                                   Tomasz Całka

                                                                           ……………………………………………..,

                                                                            (data i podpis dyrektora szkoły)

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie nr 1 /08/2021 Dyrektora Społecznej szkoły Podstawowej w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom podczas pandemii koronawirusa.

PROCEDURA zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Społecznej Szkoły Podstawowej podczas pandemii koronawirusa COVID-19.