Aktualności

ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji pracy szkoły od 22 marca br.

piątek, 19 marca 2021

 

Zarządzenie nr 2/03/2021

Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

z dnia 19.03.2021r

 w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w klasach I-III

od 22.03.2021r.

§1

Na podstawie:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020r. (Dz. U.  poz.  493, 530, 564, 657, 781 z późniejszymi zmianami) oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 18.03. 2021r. wprowadzam procedurę określającą organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w  klasach I-III w  Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy od dnia 22.03.2021r. – załącznik nr 1.

§2

Polecam wszystkim pracownikom szkoły zapoznanie się z procedurą stanowiącą załącznik do w/w zarządzenia  i złożyć podpis na liście celem zapoznania się.

§3

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów poinformowani są o wprowadzeniu zarządzenia poprzez platformę LIBRUS i stronę www szkoły.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   19.03.2021

                                                                                  Tomasz Całka

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1- organizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych w klasach I - III od 22.03.2021r.

Załacznik nr 2 -plan lekcji on-line w klasach I-III od 22.03.2021r.