Aktualności

ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji pracy szkoły od 18.01.2021r.

piątek, 15 stycznia 2021

Zarządzenie nr 1/01/2021

Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

z dnia 15.01.2021r

 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom szkoły podczas pandemii koronawirusa oraz organizacji  zajęć w szkole dla klas I-III  od 18.01.2021r.

§1

Na podstawie:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020r.     (Dz. U.  poz.  493, 530, 564, 657, 781) oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych  od 18 stycznia 2021r. wprowadzam procedurę określającą organizację pracy pracowników Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy oraz zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w klasach I-III, stanowiącą załącznik nr 1.

§2

Polecam wszystkim pracownikom szkoły zapoznanie się z procedurą stanowiącą załącznik  do w/w zarządzenia  i złożyć podpis na liście celem zapoznania się.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   15.01.2021

                                                                                    Tomasz Całka

                                                                                 Dyrektor Szkoły

 ZAŁĄCZNIKI:

 PROCEDURA w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły podczas pandemii zakażeń koronawirusa (plik do pobrania)