Aktualności

ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji pracy szkoły od 9 listopada br.

piątek, 06 listopada 2020

Zarządzenie nr 5/11/2020

Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy

z dnia 06.11.2020r

 w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w klasach I-III

od 06.11.2020r. 

§1

Na podstawie:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty    w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020r. (Dz. U.  poz.  493, 530, 564, 657, 781 z późniejszymi zmianami) oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 05.11. 2020r.

wprowadzam procedurę określającą organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych  i dydaktycznych w  klasach I-III  w  Społecznej Szkole Podstawowej w Świdnicy od dnia 09.11.2020r. – załącznik nr 1.

§2

Polecam wszystkim pracownikom szkoły zapoznanie się z procedurą stanowiącą załącznik  do w/w zarządzenia  i złożyć podpis na liście celem zapoznania się.

§3

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów poinformowani są o wprowadzeniu zarządzenia poprzez platformę LIBRUS i stronę www szkoły.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                  Tomasz Całka                                                                                                                                                                                Dyrektor szkoły

Załączniki:                                                                                                                                         Załącznik nr 1 - organizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych w klasach I - III.        Załącznik nr 2 - plan lekcji on-line w klasach I-III od 09.11.2020r.