Aktualności

Vademecum ósmoklasisty - Harmonogram rekrutacji 20/21

czwartek, 04 czerwca 2020

Rekrutacja elektroniczna

• 2.06.2020 udostępnienie systemu dla kandydatów.

• 15.06.2020 do 10.07.2020 rejestracja, wybór preferencji, składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru – elektronicznie lub poprzez e-PUAP.

• od 15.06.2020 uzupełnienie przez kandydata danych o ocenach końcowych i innych osiągnięciach wymienionych na świadectwie ukończenia SP.

• 26.06.2020 do 10.07.2020 uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia SP.

• 31.07.2020 do 4.08.2020 uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty – ewentualna zmiana preferencji.

• 31.07.2020 uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty – ewentualna zmiana preferencji. • 12.08.2020 publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

• 13.08.2020 do 18.08.2020 potwierdzenie woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów, w tym zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych – T, B1 (w przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lekarskiego rodzic informuje o tym dyrektora szkoły do 18.08.2020 z podaniem przyczyny).

• 19.08.2020 godz. 14,00 publikacja list uczniów przyjętych i liczby wolnych miejsc.

Rekrutacja elektroniczna klasy sportowe

• V LO z oddziałami sportowymi w ZSE Świdnica oraz Technikum nr6 w ZSM Świdnica

• Rekrutacja odbywa się w terminie od 15.06.2020 do 22.06.2020 każdy kandydat musi wziąć udział w próbie sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez szkołę. WAŻNE - Dokumenty można złożyć w postaci e. maila. - Dostarczenie oryginałów wymagane jest na ostatnim etapie rekrutacji tj. 13.08-18.08.2020.

Przeliczanie ocen 72 pkt. Liczba punktów przyznana za poszczególne oceny: celujący 18 pkt.; bardzo dobry 17pkt.; dobry 14 pkt.; dostateczny 8 pkt. dopuszczający 2 pkt.

WAŻNE punkty

• Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjno –kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.

• O przyjęciu do klas pierwszych decyduje suma punktów uzyskana za wyniki egzaminu po szkole podstawowej – do 100 punktów oraz punkty za świadectwo do 100 punktów (w tym oceny na świadectwie z przedmiotów obowiązkowych do poszczególnych klas w szkole ponadpodstawowej, konkursy, olimpiady)

ZOBACZ Prezentację Vademecum ósmoklasisty