Aktualności

Informacja dla uczniów i rodziców ósmoklasistów w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

czwartek, 04 czerwca 2020

Szanowni Państwo!

Informuję, że wzorem lat ubiegłych rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki na rok szkolny 2020/2021 obsługiwana jest przez elektronicmy system vEdukacja Nabór do szkół ponadpodstawowych, dostępny pod adresem:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Kandydaci, którzy ubiegają się o miejsca w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki pracują w systemie samodzielnie, tzn. zakladają swoje konta, wypełniają je danymi osobowymi oraz danymi o osiągnięciach oraz generują wniosek o przyjęcie a następnie wniosek ten — podpisany przez rodziców (opiekunów prawnych) — dostarczają wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

W związku z obowiązującym stanem epidemii w trakcie procesu rekrutacji obowiązywać będą szczególne zasady. Określone one zostały w rozporządzeniu MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiqzań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu ośwfafy w zwiqzku z zapobieganfem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.).

W tym roku obowiązują na podstawie §1lb ust. 2 ww. rozporządzenia następujące terminy: 

Lp.

Czynność

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

0

Udostępnienie systemu dla kandydatów

02.06.2020

31.08.2020

1

Rejestracja kandydatów w systemie

15.06.2020 r.

10.07.2020 r.

2

Wybór preferencji przez kandydatów

3

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie w szkole pierwszego wyboru

Uwaga! W przypadku gdy rodzic dysponuje profilem zaufanym e-PUAP lub podpisem kwalifikowalnym wniosek może zostać złożony wyłącznie w formie elektronicznej

4

Wprowadzenie do systemu przez kandydatów danych o ocenach końcowych i innych osiągnięciach wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uwzględnianych w procesie naboru

5

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

26.06.2020 r.

6

Uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia o wyniku                   egzaminu ósmoklasisty

31.07.2020 r.

04.08.2020 r.

7

Ewentualna zmiana preferencji

Uwaga! W przypadku dokonania zmiany należy utworzyć nowy wniosek i dostarczyć go z załącznikami do szkoły pierwszego wyboru

 

8

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12.08.2020 r.

9

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkoły oryginałów dokumentów, w tym zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w szkole ponadpodstawowej zawodowej

Uwaga! W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lekarskiego rodzic informuje o tym dyrektora szkoły do 18.08.2020 r. z podaniem przyczyny

13.08.2020 r.

18.08.2020 r.

10

Publikacja list uczniów przyjętych i liczby wolnych miejsc

19.08.2020 r.

 Zasady szczególne:

  1. Na podstawie §11a ww. rozporządzenia wnioski o przyjęcie do szkót ponadpodstawowych mogą być również składane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że:

a)      wniosek podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów),

b)      kopia swiadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

c)      kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

mogą być również dostarczone do szkoly pierwszego wyboru w postaci zalącmika do maila wysłanego przez kandydata lub rodzica (opiekuna prawnego). Zasady dotyczące obsługi teeo tvpu maili szkoR ponadpodstawowe ustalają we własnym zakresie.

2.     Dostarczenie oryginalnych dokumentów do szkoty, do której kandydat zostanie przyjęty wymagane jest na ostatnim           etapie procesu rekrutacyjnego, tj. od 13.08.2020 r. do 18.08.2020 r., a ich brak jest równomaczny z odrzuceniem               wniosku.

3.    Składanie wniosków do oddziałów sportowych w:

a)      V Liceum Ogólnoksztalcącym z Oddzialami Sportowymi w Zespole Szkół Ekonomicmych im. Wincentego Stysia w Świdnicy,

b)     Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy

odbywa się w krótszym terminie, tj. od 15.06.2020 r. do 22.06.2020 r. Każdy z kandydatów do oddziału tego typu musi wziąć udziat w próbie sprawności fizycmej w terminie ustalonym odrębnie przez każdą z we. szkół.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021  (plik do pobrania)